Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu cấp bản sao tài liệu hoặc chứng thực lưu trữ liên hệ Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính tập trung, đường Lê Lợi, tổ 7, khu 3, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương hoặc liên hệ số điện thoại: 0650.3843008.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp Phiếu yêu cầu sao tài liệu hoặc chứng thực lưu trữ để cá nhân điền các thông tin cần thiết;

Bước 3: Sau khi độc giả hoàn thành thủ tục đăng ký, viên chức Phòng đọc sẽ trình hồ sơ cho người đứng đầu Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt.

Đối với chứng thực lưu trữ: viên chức Phòng đọc xác nhận các thông tin về nguồn gốc, địa chỉ lưu trữ của tài liệu đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử, gồm: Tờ số, số hồ sơ, số Mục lục hồ sơ, tên phông, số chứng thực được đăng ký trong Sổ chứng thực. Các thông tin về chứng thực tài liệu được thể hiện trên Dấu chứng thực.

Bước 4: Viên chức Phòng đọc ghi vào sổ đăng ký phiếu yêu cầu sao tài liệu và tiến hành thực hiện sao tài liệu.

Đối với chứng thực lưu trữ: Viên chức Phòng đọc điền đầy đủ các thông tin vào Dấu chứng thực đóng trên bản sao, ghi ngày, tháng, năm chứng thực, trình người đứng đầu Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ký xác nhận và đóng dấu của Chi cục.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Văn thư, Lưu trữ.

- Thành phần hồ sơ:

* Đối với cấp bản sao:

1. Phiếu yêu cầu sao tài liệu;

2. Bản lưu bản sao tài liệu.

* Đối với cấp bản chứng thực tài liệu:

1. Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu;

2. Bản lưu bản chứng thực tài liệu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh.

- Kết quả thực hiện TTHC: Các hồ sơ, văn bản, tài liệu đã được sao và chứng thực tài liệu.

- Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu sao tài liệu phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;

+ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

+ Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử;

+ Quyết định số 774/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Bộ TTHC thuộc phạm vi, chức năng của Bộ Nội vụ.

File đính kèm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng truy cập 1884696