Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Tôn giáo

STT Tên thủ tục hành chính Tên đơn vị thực hiên Tải về
1 Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi Ban Tôn giáo Tải về
2 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam Ban Tôn giáo Tải về
3 Xác nhận hoạt động tôn giáo cho các cơ sở thờ tự trong việc xin phép cải tạo, xây dựng mới công trình tôn giáo; xin cấp quyền sử dụng đất của cơ sở tôn giáo… Ban Tôn giáo Tải về
4 Đăng ký hoạt động tôn giáo cho các tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh Ban Tôn giáo Tải về
5 Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc tôn giáo theo Điều 21 của Nghị định 92/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 của Chính phủ Ban Tôn giáo Tải về
6 Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo có phạm vi vượt ra ngoài một huyện, thị xã, thành phố Ban Tôn giáo Tải về
7 Chấp thuận cho các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Ban Tôn giáo Tải về
8 Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ở nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Ban Tôn giáo Tải về
9 Chấp thuận đối với việc đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các tôn giáo theo Khoản 2 Điều 19 của Nghị định 92/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 của Chính phủ Ban Tôn giáo Tải về
10 Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc Ban Tôn giáo Tải về
11 Chấp thuận việc chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở Ban Tôn giáo Tải về
12 Chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở Ban Tôn giáo Tải về
13 Đăng ký mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Ban Tôn giáo Tải về
14 Cho phép tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 27, 28 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Ban Tôn giáo Tải về
15 Chấp thuận thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý Ban Tôn giáo Tải về
16 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho các Dòng tu và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh Ban Tôn giáo Tải về
17 Cấp Đăng ký hoạt động của các hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ban Tôn giáo Tải về
18 Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh Ban Tôn giáo Tải về