Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Thủ tục thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới về Đề án thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án.

Bước 3: Đề án thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vựcthành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyến đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới của Ủy ban nhân dân cấp xã) trình Sở Nội vụ để thẩm định.

Bước 5: Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, đề án, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

Bước 6: Căn cứ vào hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét ban hành Nghị quyết thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới.

Bước 7: Sau khi có Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

1. Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới;

2. Đề án thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới, trong đó ghi rõ: Sự cần thiết thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới; Tên gọi của thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới; Vị trí địa lý, ranh giới của thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý); Dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới; Diện tích tự nhiên của thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới (đối với thôn (ấp) phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta; Các điều kiện khác quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 02/2012/TT-BNV; Đề xuất, kiến nghị.

3. Văn bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến và biên bản lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới về Đề án thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới.

4. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về việc thông qua Đề án thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới.

- Thời hạn giải quyết:

+ Thời hạn thẩm định của Sở Nội vụ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ đầy đủ hợp pháp của UBND cấp huyện.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Thôn (ấp), tổ dân phố.

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí: Không có.

- Điều kiện thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố:

1. Quy mô số hộ gia đình:

+ Đối với thôn (ấp): Ở vùng đồng bằng phải có từ 200 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo phải cótừ 100 hộ gia đình trở lên;

+ Đối với tổ dân phố: Ở vùng đồng bằng phải có từ 250 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, biên giới, hải đảophải có từ 150 hộ gia đình trở lên.

Trường hợp thành lập phường, thị trấn từ xã thì chuyển các thôn (ấp) hiện có của xã thành tổ dân phố thuộc phường, thị trấn.

2. Các điều kiện khác:

Thôn (ấp) và tổ dân phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Riêng đối với thôn (ấp) phải bảo đảm diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình ít nhất bằng mức bình quân chung của xã.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

+ Quyết định số 667/QĐ-BNV ngày 03/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

File đính kèm
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng truy cập 2763032