Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Quản lý CBCCVC

STT Tên thủ tục hành chính Tên đơn vị thực hiên Tải về
1 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
2 Thủ tục thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
3 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
4 Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, cấp tỉnh Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
5 Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
6 Thi nâng ngạch công chức Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
7 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
8 Xét tuyển công chức Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
9 Thi tuyển công chức Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
10 Thủ tục thuyên chuyển cán bộ, công chức Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
11 Thủ tục thỏa thuận hợp đồng lao động, gia hạn hợp đồng lao động Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
12 Thủ tục nâng lương trước thời hạn Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
13 Thủ tục nâng lương thường xuyên Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
14 Thủ tục điều động cán bộ, công chức Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
15 Thủ tục chuyển ngạch cho cán bộ, công chức Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
16 Thi tuyển viên chức Sở Nội vụ Bình Dương Tải về