Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Biên chế - Tiền lương

STT Tên thủ tục hành chính Tên đơn vị thực hiên Tải về
1 Thủ tục đăng ký biến động biên chế tiền lương hàng tháng, quý Sở Nội vụ Bình Dương Tải về
2 Thủ tục đăng ký biến động biên chế tiền lương đầu năm Sở Nội vụ Bình Dương Tải về