Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Sở: gồm 01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc, trong đó 01 Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng và 01 Phó Giám đốc kiêm Trưởng Ban Tôn giáo.

- Sở Nội vụ có 07 phòng chuyên môn nghiệp vụ: 

+ Văn phòng Sở
+ Thanh tra Sở
+ Phòng Tổ chức bộ máy 
+ Phòng Đào tạo, Biên chế 
+ Phòng Công chức, viên chức
+ Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
+ Phòng Cải cách hành chính

- Sở Nội vụ có 03 cơ quan hành chính và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
+ Ban Thi đua - Khen thưởng;
+ Ban Tôn giáo;
+ Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
+ Trung tâm Hành chính công.