Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Liên hệ

Sở Nội Vụ Bình Dương

Địa chỉ : Tầng 18 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành Chính Tỉnh
Điện thoại : (0650) 3822.335
Fax : (0650) 3828.946
Email : sonv@binhduong.gov.vn

------------------------------------------------------------------------------------

DANH MỤC THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ NỘI VỤ 

Sở Nội vụ

 sonv@binhduong.gov.vn

Ban Giám đốc

1

 Mai Sơn Dũng

Giám đốc

 dungms@binhduong.gov.vn

2

 Nguyễn Thị Nguyện

Phó Giám đốc

 nguyennt@binhduong.gov.vn

3

 Lê Hồng Quân

Phó Giám đốc

 quanlh@binhduong.gov.vn

Văn phòng

vanphong.snv@binhduong.gov.vn

1

Luân Anh Dũng

Chánh Văn phòng

 dungla@binhduong.gov.vn

2

Nguyễn  Thị Cẩm Nhung

Phó Chánh văn phòng

 nhungntc@binhduong.gov.vn

3

Lê Thị Quý Tâm

Phụ trách Kế toán

 tamltq@binhduong.gov.vn

4

Nguyễn Văn Thanh

Chuyên viên CNTT

 thanhnv@binhduong.gov.vn

5

Trần Thị Thanh Phương

Chuyên viên CNTT

 phuongttt@binhduong.gov.vn

Phòng Quản lý Cán bộ, Công chức, Viên chức

1

 Nguyễn Văn Tâm

Trưởng phòng

 tamnv@binhduong.gov.vn

2

 Nguyễn Kiến Phúc

Phó Trưởng phòng

 phucnk@binhduong.gov.vn

3

 Lê Kim Liên

Chuyên viên

 lienlk@binhduong.gov.vn

4

 Đỗ Minh Long

Chuyên viên

longdm@binhduong.gov.vn

Phòng Đào tạo – Biên chế & Tiền lương

1

 Ngô Viết Hạnh

Truởng phòng

 hanhnv@binhduong.gov.vn

2

 Lê Quỳnh Như

Chuyên viên

 nhulq@binhduong.gov.vn

3

 Lê Thị Ngọc Hiền

Chuyên viên

 hienltn@binhduong.gov.vn

4

 Nguyễn Tấn Khanh

Chuyên viên

khanhnt@binhduong.gov.vn

Phòng Cải cách hành chính – Địa giới hành chính

caicachhanhchinh@binhduong.gov.vn

diagioihanhchinhbinhduong@binhduong.gov.vn

1

 Hoàng Ngọc Thông

Trưởng phòng

 thonghn@binhduong.gov.vn

2

 Nguyễn Anh Thư

Chuyên viên

 thuna@binhduong.gov.vn

3

 Trần Khắc Tuấn

Chuyên viên

 tuantk@binhduong.gov.vn

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

1

 Nguyễn Quốc Dũng

Trưởng phòng

 dungnq@binhduong.gov.vn

2

 Nguyễn Thị Minh Tâm

Phó Trưởng phòng

 tamntm.nv@binhduong.gov.vn

3

  Thái Hoàng Quốc Dũng

Phó Trưởng phòng

  dungthq@binhduong.gov.vn

4

  Bùi Thế Hùng

Chuyên viên

  hungbt@binhduong.gov.vn

Phòng Tổ chức bộ máy

1

 Trần Hoàng Dũng

Truởng phòng

 dungth.nv@binhduong.gov.vn

2

 Huỳnh Minh Đảnh

Phó Trưởng phòng

 danhhm@binhduong.gov.vn

Thanh tra Sở

1

 Huỳnh Thị Kim Vân

Chánh Thanh tra

 vanhtk@binhduong.gov.vn

2

 Nguyễn Thị Đào

Phó Chánh thanh tra

 daont@binhduong.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

1

 Ban Tôn giáo

 bantongiao.snv@binhduong.gov.vn

2

 Ban Thi đua khen thưởng

 bantdkt.snv@binhduong.gov.vn

3

 Chi cục văn thư lưu trữ

 vanthuluutru.snv@binhduong.gov.vn

4

Trung tâm hành chính công

 hanhchinhcong.snv@binhduong.gov.vn


Chi cục văn thư lưu trữ

 vanthuluutru.snv@binhduong.gov.vn

1

 Lý Văn Đẹp

Chi cục trưởng

 deplv@binhduong.gov.vn

2

 Trần Văn Trung

Phó Chi cục trưởng

 trungtv@binhduong.gov.vn

3

 Trần Thị Kim Xuyến

Phó Chi cục trưởng

 xuyenttk@binhduong.gov.vn

Phòng Hành chính - Tổng hợp

1

 Đỗ Thanh Đào

Trưởng phòng

 daodt@binhduong.gov.vn

2

 Võ Thị Mai

Viên chức

 maivt.tdm@binhduong.gov.vn

3

 Phạm Văn Đây

Viên chức

 daypv@binhduong.gov.vn

4

 Lý Phi Hải

Viên chức

 hailp@binhduong.gov.vn

5

 Lý Thái Vân

Viên chức

 vanlt@binhduong.gov.vn

6

 Nguyễn Thị Thu Hằng

Viên chức

 hangntt.tdm@binhduong.gov.vn

7

 Nguyễn Thụy Hồng Phượng

Viên chức

 phuongnth@binhduong.gov.vn

8

 Bùi Yến Phương

Viên chức

 phuongby@binhduong.gov.vn

Phòng Quản lý kho và KTTL

1

 Trần Thị Anh

Phó Trưởng phòng

 anhtt.lt@binhduong.gov.vn

2

 Trương Sơn Thủy

Viên chức

 thuyts@binhduong.gov.vn

3

 Trần Thị Hồng Loan

Lưu trữ viên

 loantth@binhduong.gov.vn

4

 Mầu Lê Thanh Trúc

Nhân viên

 trucmlt@binhduong.gov.vn

Phòng Thu thập và Chỉnh lý tài  liệu

1

 Vũ Thị Hiền

Phó Trưởng phòng

 hienvt@binhduong.gov.vn

2

 Trần Thị Sa

Lưu trữ viên

 satt@binhduong.gov.vn

3

 Nguyễn Thị Mai

Viên chức

 maint.tdm@binhduong.gov.vn

4

 Nguyễn Lê Trường Hải

Viên chức

 hainlt@binhduong.gov.vn

5

 Trần Quang Hưng

Viên chức

 hungtq.tdm@binhduong.gov.vn

6

 Bùi Nguyễn Thanh Tuấn

Viên chức

 tuanbnt@binhduong.gov.vn

7

 Trần Lê Nguyên

Viên chức

 nguyentl@binhduong.gov.vn

8

 Nguyễn Thị Kiến Tánh

Viên chức

 tanhntk@binhduong.gov.vn

9

 Huỳnh Thị Ngọc Thúy

Viên chức

 thuyhtn@binhduong.gov.vn

10

 Nguyễn Thị Thuyên

Viên chức

 thuyennt@binhduong.gov.vn

11

 Huỳnh Ngọc Thiên Vũ

Viên chức

 vuhnt@binhduong.gov.vn

12

 Phan Thị Bích Trâm

Viên chức

 tramptb@binhduong.gov.vn

13

 Phạm Thị Thùy Hương

Viên chức

 huongptt@binhduong.gov.vn

14

 Trần Thị Phương

Lưu trữ viên

 phuongtt@binhduong.gov.vn

15

Bùi Khắc Tiến

Viên chức

tienbk@binhduong.gov.vn

16

Võ Thị Thanh Tuyền

Viên chức

tuyenvtt@binhduong.gov.vn

17

Nguyễn Thị Yến Duyên

Viên chức

duyennty@binhduong.gov.vn

18

Ngô Bảo Lê Vy

Viên chức

vynbl@binhduong.gov.vn

Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ

1

 Lương Ngọc Diệu

Trưởng Phòng

 dieuln@binhduong.gov.vn

2

 Trương Thị Huyền

Viên chức

 huyentt.lt@binhduong.gov.vn


Ban Tôn giáo

bantongiao.snv@binhduong.gov.vn

1

Trần Đức Thịnh

Trưởng ban

thinhtd@binhduong.gov.vn

2

Phạm Thị Hương

Phó Trưởng ban

huongpt@binhduong.gov.vn

3

Phan Hoài Nam

Trưởng phòng Kitô giáo

namph.pkt@binhduong.gov.vn

4

Nguyễn Thị Nghĩa Hương

Phó Trưởng phòng Phật giáo và TG khác

huongntn@binhduong.gov.vn

5

Nguyễn Hải Trung

Chuyên viên Phật giáo và TG khác

trungnh.ppg@binhduong.gov.vn

6

Nguyễn Thanh Long

Trưởng phòng HC – TH

longnt.phc@binhduong.gov.vn

7

Nguyễn Thanh Phương

Phó Trưởng phòng HC – TH

phuongnt.phc@binhduong.gov.vn

8

Trần Thị Huyên

Chuyên viên phòng HC – TH

huyentt.phc@binhduong.gov.vn

 

 

Ban Thi đua – Khen thưởng

thiduakhenthuong.snv@binhduong.gov.vn

1

Trần Trọng Lâm

Trưởng ban

lamtt.bgd@binhduong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Sĩ

Phó Trưởng ban

sinv@binhduong.gov.vn

3

Huỳnh Kim Hương

Q.Trưởng phòng Nghiệp vụ 2

huonghk@binhduong.gov.vn

4

Nguyễn Châu Thủy Tiên

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 2

tiennct@binhduong.gov.vn

5

Nguyễn Hữu Nam

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 1

namnh.nvm@binhduong.gov.vn

6

Đoàn Minh Tuấn

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 1

tuandm@binhduong.gov.vn

7

Trần Nguyễn Thảo Nguyên

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 1

nguyentnt@binhduong.gov.vn

8

Nguyễn Thị Hoàng

Trưởng phòng HC – TH

hoangnt.phc@binhduong.gov.vn

9

Nguyễn Thị Lê

Nhân viên văn thư phòng HC – TH

lent.phc@binhduong.gov.vn

 


Trung tâm Hành chính công

hanhchinhcong.snv@binhduong.gov.vn

1

Trương Công Huy

Giám đốc

lamtt.bgd@binhduong.gov.vn

2

Nguyễn Hoàng Anh

Viên chức

anhnh.pcb@binhduong.gov.vn

3

Nguyễn Hùng Sơn

Viên chức

sonnh.pcc@binhduong.gov.vn

4

Lê Thị Thu Thảo

Viên chức

thaoltt@binhduong.gov.vnHình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Tổng truy cập 2763032