Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ hai, 08/11/2021 | 14:29:43 GMT+7
V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Tập tin đính kèm:

     Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 Chính phủ ban hành về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

     Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức là Đảng viên trong năm 2021 thực hiện theo hướng dẫn của Công văn số 452-CV/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Bình Dương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 (tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 13/11/2019 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp).

     Để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về Bộ Nội vụ đúng thời gian quy định, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và tương đương, Thủ trưởng các tổ chức chính trị - xã hội có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Người đứng đầu các Hội đặc thù cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sau khi đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tổng hợp, báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 15/01/2021 theo biểu kèm theo, đồng thời gửi qua email: hoangvyvonguyen@gmail.comvynvh@binhduong.gov.vn.

     Đối với đánh giá cán bộ, công chức, viên chức nói chung, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung chủ yếu như sau: (vui lòng xem các file đính kèm dưới đây)

     File đính kèm:

     - Công văn số 1655/SNV-CCVC

     - Biểu mẫu phân loại

     - Mẫu 2A - Đảng viên là CBCC giữ chức vụ

     - Mẫu 2B - Đảng viên là VC giữ chức vụ

     - Mẫu 2C - Đảng viên là CC không giữ chức vụ

     - Mẫu CBCCVC không phải đảng viên

     - Kế hoạch số 113-KH/TU


Tin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Tổng truy cập 2763032