Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ sáu, 19/02/2021 | 14:33:26 GMT+7
Về việc báo cáo danh sách lãnh đạo, quản lý
Tập tin đính kèm:

Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ quản lý theo quy định, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các Sở ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành báo cáo danh sách lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị đến hết tháng 02/2021 theo biểu mẫu kèm theo như sau (Mẫu 1 cho cơ quan hành chính, Mẫu 2 cho Đơn vị sự nghiệp công lập):

1. Sở, ban, ngành:

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương.

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Sở và tương đương.

- Kế toán trưởng.

- Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và tương đương thuộc Sở.

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở.

- Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ).

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, trừ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố).

3. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

- Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh  (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ).

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ).

- Kế toán trưởng.

Nhận được công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương báo cáo (gửi trước file Excel, định dạng chữ Times New Roman về địa chỉ email trangnguyen2607@gmail.com) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28/02/2021 để tổng hợp báo cáo.

Cụ thể:

- Công văn 336/SNV-CCVC

- Biểu mẫu kèm theo Công văn 336


Tin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 2461664