Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ tư, 17/02/2021 | 09:50:07 GMT+7
V/v hướng dẫn thực hiện tiếp nhận vào công chức, viên chức
Tập tin đính kèm:

Căn cứ Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 19/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Căn cứ quy định phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh ủy, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện tiếp nhận vào công chức, viên chức đối với các trường hợp cụ thể như sau:

Công văn 320/SNV- CCVCTin liên quan
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 2461598