Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Dương
Hoạt động cải cách hành chính
Thứ tư, 14/06/2017 | 08:31:19 GMT+7
Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm:

Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện xác định Chỉ số CCHC theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần mới quy định tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. Theo kết quả công bố ngày 30/5/2017, tỉnh Bình Dương xếp hạng 5/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 cho thấy sự nỗ lực cố gắng chung của các tỉnh, thành phố trong triển khai công tác CCHC, phản ánh kết quả CCHC ngày càng thực chất, sát với thực tiễn. Chỉ số CCHC 2016 tỉnh Bình Dương cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành CCHC và các nỗ lực CCHC của tỉnh đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương.

PAR Index phiên bản mới

Chỉ số CCHC - PAR Index là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả CCHC do Bộ Nội vụ triển khai từ năm 2012, sau thời gian thực hiện, Chỉ số CCHC đã có những điều chỉnh về tiêu chí và phương pháp đánh giá để đánh giá thực chất kết quả CCHC và tác động của CCHC vào sự phát triển kinh tế xã hội của các bộ ngành, địa phương trong cả nước. Chỉ số CCHC cấp tỉnh phiên bản mới được đánh giá dựa trên 2 nội dung là báo cáo tự đánh giá của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và điều tra xã hội học do Bộ Nội vụ thực hiện. Chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc gồm 2 nhóm: 

Nhóm I: Đánh giá kết quả thực hiện CCHC gồm 8 lĩnh vực, 32 tiêu chí (TC) và 64 tiêu chí thành phần (TCTP) bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 5 TC và 9 TCTP; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 4 TC và 9 TCTP; Cải cách thủ tục hành chính: 4 TC và 9 TCTP; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 3 TC và 5 TCTP; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 8 TC và 11 TCTP; Cải cách tài chính công: 2 TC và 4 TCTP; Hiện đại hóa hành chính: 3 TC và 10 TCTP; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 3 TC và 7 TCTP.

Nhóm II: Đánh giá tác động của CCHC, gồm 27 tiêu chí, được phân loại theo 8 nội dung tác động của CCHC, cụ thể là: Tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 2 TC; Tác động đến chất lượng thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh: 4 TC; Tác động đến tình hình giải quyết TTHC: 4 TC; Tác động đến tổ chức bộ máy hành chính: 3 TC; Tác động đến đội ngũ công chức giải quyết TTHC: 4 TC; Tác động đến quản lý tài chính công: 3 TC; Tác động đến hiện đại hóa hành chính: 4 TC; Tác động đến chất lượng cung cấp dịch vụ công: 3 TC.

Theo đó, các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số CCHC của các tỉnh phản ánh thực chất chất công tác CCHC, đánh giá được những việc làm được, chưa làm được, hạn chế trong công tác CCHC, góp phần hình thành hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất về CCHC trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước từ trung ương đến địa phương. Chỉ số CCHC đã tiếp tục khẳng định qua thực tiễn là công cụ quản lý mới trong triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. 

Bình Dương thuộc nhóm tỉnh đứng đầu về CCHC

Ngày 30/5/2017, trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác CCHC nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 (Par Index năm 2016) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo báo cáo được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố tỉnh Bình Dương đạt 82,23 điểm (thang điểm năm 2016 là 97,5 điểm), đạt 84,34%, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó, điểm kết quả 8 lĩnh vực CCHC của tỉnh đạt 49,25 điểm (thang điểm năm 2016 là 62 điểm), đạt 79,44% và điểm đánh giá tác động CCHC đạt 32,98 điểm (thang điểm năm 2016 là 35,5 điểm), đạt 92,9%.


Theo kết quả chi tiết về điểm số từng lĩnh vực của Chỉ số CCHC 2016 của tỉnh Bình Dương cho thấy, Bình Dương đã đạt điểm tuyệt đối, thuộc nhóm đứng đầu cả nước của 3/8 lĩnh vực của chỉ số CCHC. Thứ nhất là về công tác chỉ đạo điều hành CCHC, đây là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao về công tác CCHC thể hiện qua các chương trình, kế hoạch CCHC được ban hành và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tiễn địa phương, công tác kiểm tra giám sát nghiêm túc, việc tuyên truyền về CCHC được thực hiện đa dạng trên các phương tiện truyền thông như Báo Bình Dương, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các sở ngành, địa phương, nhiều sáng kiến, giải pháp CHCC và hội thi về CCHC được phát động, tổ chức đã góp phần đưa nội dung, nhiệm vụ CCHC đến từng cơ quan, địa phương và từng CCBC các cấp. 

Hai là lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính là lĩnh vực tỉnh Bình Dương cũng đạt điểm tuyệt đối 100%, đứng đầu cả nước thông qua các nội dung như việc tuân thủ các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương về tổ chức bộ máy, tổ chức kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện, tích cực rà soát chức năng nhiệm vụ và quyền hạn để kịp thời điều chỉnh hay kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp, đảm bảo không bỏ trống hay trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh Bình Dương cũng tích cực thực hiện các phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn, đẩy mạnh phân cấp về địa phương và phù hợp tình hình quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và xu hướng đô thị hóa của tỉnh, phù hợp khả năng, thế mạnh và tình hình thực tiễn của tỉnh. 

Ba là lĩnh vực cải cách tài chính công, là 1 trong 8 địa phương trong cả nước đạt 100% điểm số về lĩnh vực này, tỉnh Bình Dương được đánh giá cao về việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý kinh phí hành chính và tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 117/2013/NĐ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tỉnh đã được đánh giá có tỷ lệ tự đảm bảo kinh phí thường xuyên tăng cao hơn năm 2015 trong các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, sắp xếp các tổ chức theo hướng tinh gọn và bố trí nhân sự phù hợp điểu kiện thực tiễn của từng đơn vị, nâng cao mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cải cách hành chính tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội

Điểm nhấn quan trọng của Kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của tỉnh Bình Dương thể hiện qua việc đánh giá tác động của CCHC đến các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, về tiêu chí này Bình Dương đạt 92,9% , thuộc nhóm xuất sắc, đứng thứ 5 cả nước, tương đồng và chính xác về thứ hạng kết quả Chỉ số CCHC của tỉnh.

Kết quả này cho thấy những nỗ lực CCHC của tỉnh đã dần phát huy tác dụng, các hành động CCHC của tỉnh đã lan tỏa, đến từng tổ chức, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương. Chỉ số CCHC 2016 của tỉnh cho thấy tác động đến mức độ thu hút đầu tư của tỉnh (tổng số vốn thu hút đầu tư của tỉnh năm 2016 là 31.291 tỷ đồng và 2 tỷ 040 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 50% so với năm 2015), tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm tăng 66,5% so với năm 2015 (năm 2016, tỉnh đã cấp phép thành lập mới 4.627 doanh nghiệp). Ngoài ra, kết quả công tác CCHC của tỉnh cũng có tác động tích cực đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của tỉnh và việc cải thiện lề lối làm việc, thái độ phục  vụ của đội ngũ công chức giải quyết TTHC góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, mang lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với chính quyền tỉnh Bình Dương.

Ngoài việc đứng đầu, đạt điểm tuyệt đối của 3 lĩnh vực chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy và cải cách tài chính công, các lĩnh vực khác như: cải cách thủ tục hành chính cũng đạt kết quả tốt (đạt 88,89%, thuộc nhóm đứng thứ 3 trong cả nước) và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thông qua mô hình Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp huyện đạt kết quả xuất sắc (đạt 90,62%, thuộc nhóm đứng thứ 2 cả nước) đã cho thấy những nỗ lực của tỉnh công tác cải cách TTHC của tỉnh đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Tiếp tục nỗ lực, nâng cao chất lượng công tác CCHC

Tỉnh Bình Dương đã đạt điểm tốt và xuất sắc ở 5 lĩnh vực trọng tâm của Chỉ số CCHC 2016. Tuy nhiên, 3 lĩnh vực còn lại của Chỉ số CCHC kết quả đạt được cũng còn khiêm tốn, như: lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL của tỉnh đạt 80%, xếp hạng 49/63 tỉnh thành trong cả nước; lĩnh vực nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC đạt ở mức trung bình 65,79%; lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính chỉ đạt 41,76% xếp thứ 28/63. Một số giải pháp, đề xuất để tập trung cải thiện những tồn tại để nâng cao chất lượng công tác CCHC của tỉnh, góp phần nâng cao điểm số, thứ hạng CCHC của tỉnh được đề xuất thuộc các nhóm giải pháp sau:

- Các sở ban ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp, không để hồ sơ quá hạn, không để người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ TTHC. 

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong năm đạt 100% theo danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tTăng cường kiểm tra, kiểm soát VB QPPL trước khi ban hành, tránh tình trạng khi rà soát phát hiện sai sót. Thực hiện công tác báo cáo theo dõi thi hành pháp luật đúng quy định tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian báo cáo phải trước ngày 15/10 hàng năm. Tỷ lệ thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

- Thực hiện đúng quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp sở và tương đương. Các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh hoàn thành mô tả công việc và khung năng lực theo từng vị trí việc làm đã được phê duyệt và thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt. 

- Hoàn thành 100% kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3 và 4 so tổng hồ sơ phát sinh phải đạt từ 20% trở lên đối với mức độ 3 và 10% trở lên đối với mức độ 4.

- Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tiếp tục triển khai Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng mô hình khung theo quy định, công bố và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Hàng năm tham mưu UBND tỉnh báo cáo cụ thể tình hình triển khai, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và có đánh giá, phân tích chi tiết.

Người dân làm thủ tục tại bộ phận một cửa Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Từ những hạn chế và những giải pháp, khuyến nghị nêu trên, tỉnh Bình Dương cần tiếp tục phát huy những thế mạnh về CCHC, nhất là về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành CCHC và cần sự chung tay, phối hợp trách nhiệm của các sở ngành, địa phương trong tỉnh nhằm nỗ lực hơn nữa thông qua hành động tích cực, hiệu quả, thiết thực những để công tác CCHC được toàn diện hơn trên các lĩnh vực, góp phần tích cực hơn nữa trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng truy cập 2198180